1

The smart Trick of گوز چس That Nobody is Discussing

News Discuss 
خیر! همه می گوزند. حتی مرده ها تا چند ساعت پس از مرگ ممکن است بگوزند (بخاطر گازهای جمع شده در روده قبل از مرگ). محمد گفته میشود خوردن مورچه هم خطرات شدیدی از این دست ایجاد میکند ولی تجربه شخصی خوشبختانه در این مورد وجود ندارد. این بشرطی است https://listbell.com/story5195969/the-smart-trick-of-%DA%AF%D9%88%D8%B2-%DA%86%D8%B3-that-nobody-is-discussing

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story